३३ वी

संयुक्त व्याख्यानमाला

व्याख्यानाची वेळ आणि विषयाचे वैशिष्ट्ये

स्थळ: ज्ञानसंवर्धिनी शाळाशिरवळ