संजय किराणा स्टोअर

उघडण्याची वेळ- ९ स.

बंद होण्याची वेळ- १० रा.

मोबाइल नंबर:- +91 9921697275

पत्ता- विठ्ठल मंदिरा समोर हनुमान चौक, मेन रोड शिरवळ

श्री स्वामी समर्थ किराणा स्टोअर

उघडण्याची वेळ- ६ स.

बंद होण्याची वेळ- ११ रा.

मोबाइल नंबर:- +91 9860739930

पत्ता- शिवाजी कॉलनी गणपती मंदीरा जवळ

राजेंद्र किराणा स्टोअर

उघडण्याची वेळ- ८ स.

बंद होण्याची वेळ- ९ रा.

मोबाइल नंबर:- +91 9890852496

पत्ता- मेन रोड भोईराज चौक, शिरवळ